ชื่อล็อกอิน

รหัสผ่าน

 

 
ระบบค้นหาหนังสือราชการที่ สพท.ส่งถึงทุกโรงเรียน
ค้นหา ค้นหาจาก  

 


ศึกษา อ่านรายละเอียด
**
วิธีการใช้งานเบื้องต้น**


วิธีการเปิดหนังสือราชการ

1. คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือราชการ
2. เลือก Save Target As....
3. เลือกตำแหน่งในเครื่องของท่านที่จะบันทึกไฟล์ลง
4. เปิดอ่านด้วยโปรแกรม Acrobat Reader
5. พิมพ์ออกเป็นเอกสารเก็บสำเนา

หนังสือราชการจาก สพท.ถึง โรงเรียน ล่าสุด 15 รายการต่อ 1 หน้า
      หน้านี้จะแสดงเฉพาะหนังสือราชการที่ สพท.ส่งถึงทุกโรงเรียนเท่านั้น หากท่านต้องการดูหนังสือราชการที่ส่งมาจากโรงเรียนอื่น หรือหนังสือราชการที่ส่งถึงเฉพาะโรงเรียนของท่าน กรุณาเข้าสู่ระบบ และทำการลงรับหนังสือ พร้อมพิมพ์รายงานทะเบียนหนังสือเข้าอย่างสม่ำเสมอ
เฉลยข้อสอบ pre O-NET รอบ 2 ปีการศึกษา 2557 : ลว.19 มกราคม 2558
แนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง : ลว.20 มกราคม 2558
แจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การเพิ่มรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 : ลว.20 มกราคม 2558
แจ้งโอนเงินวันที่ 15 มกราคม 2558 : ลว.15 มกราคม 2558
การประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : ลว.15 มกราคม 2558
การประชุมปฏิบัติการการเรียนการสอนทักษะการคิด : ลว.15 มกราคม 2558
การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ : ลว.14 มกราคม 2558
ขอความอนุเคราะห์แจ้งผู้ปกครองนักเรียนไปรับเงินช่วยเหลือฯ : ลว.14 มกราคม 2558
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย2 ]
การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2557 : ลว.13 มกราคม 2558
การดำเนินการแสดงความประสงค์กลับไปใช้สิทธิบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 : ลว.12 มกราคม 2558
โครงการ "ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต" รุ่นที่ ๑๗/๒๕๕๘ (ทุนมูลนิธิดำรงชัยธรรม) : ลว.12 มกราคม 2558
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย2 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการสำรวจข้อมูลด้านกีฬาของโรงเรียน : ลว.9 มกราคม 2558
(เรียน โรงเรียนที่เข้าโครงการปฏิรูป) ขอเชิญประชุมโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน : ลว.9 มกราคม 2558
การจัดสอบ Pre O-NET รอบที่ 2 ระดับชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา2557 : ลว.9 มกราคม 2558
การสอนเสริมสำหรับนักเรียนเพื่อการสอบ O-NET : ลว.9 มกราคม 2558
แจ้งโอนเงิน ค่าการศึกษา ค่ารักษา วันที่ 9 มกราคม 2558 : ลว.9 มกราคม 2558
ขอมอบหนังสือแนะนำควรอ่านเพิ่มเติม วิชา ประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง : ลว.8 มกราคม 2558
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
โครงการการศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน : ลว.8 มกราคม 2558
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน : ลว.8 มกราคม 2558
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย : ลว.8 มกราคม 2558
การประกาศนโยบาย ปี 2558 ปีแห่งการปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ : ลว.8 มกราคม 2558
แนวทางการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินและรายงานผล โครงการขยายผลการจัดการศึษาทางไกลผ่านดาวเทียม : ลว.8 มกราคม 2558
จัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม/เรียนรวม ปีงบประมาณ 2558 : ลว.8 มกราคม 2558
การอบรมปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ลว.7 มกราคม 2557
การคัดเลือกผลงานนักเรียนจำหน่ายและสาธิตในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ : ลว.6 มกราคม 2558
นโยบายการรับนักเรียนปีการศึกษา 2558 : ลว.5 มกราคม 2558
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
ประชาสัมพันธ์คงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นหัวหน้าผู้กำกับลูกเสือ (LTC) : ลว.25 ธันวาคม 2557
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานขับเคลื่อนเด็กและเยาวชนเพื่อการปฏิรูปประเทศ : ลว.25 ธันวาคม 2557
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
ขอความอนุเคราะห์จำหน่วยเหรียญ ร6 ค่ายลูกเสือเมืองยวม : ลว.25 ธันวาคม 2557
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย2 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา โรงเรียนเรียน ปี ๒๕๕๘ : ลว.29 ธันวาคม 2557
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 1] กำลังแสดงหน้าที่ 2 จากทั้งหมด 11 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 3] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 

 

 [ ดูทั้งหมด ]

 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com