ชื่อล็อกอิน

รหัสผ่าน

 

 
ระบบค้นหาหนังสือราชการที่ สพท.ส่งถึงทุกโรงเรียน
ค้นหา ค้นหาจาก  

 


ศึกษา อ่านรายละเอียด
**
วิธีการใช้งานเบื้องต้น**


วิธีการเปิดหนังสือราชการ

1. คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือราชการ
2. เลือก Save Target As....
3. เลือกตำแหน่งในเครื่องของท่านที่จะบันทึกไฟล์ลง
4. เปิดอ่านด้วยโปรแกรม Acrobat Reader
5. พิมพ์ออกเป็นเอกสารเก็บสำเนา

หนังสือราชการจาก สพท.ถึง โรงเรียน ล่าสุด 15 รายการต่อ 1 หน้า
      หน้านี้จะแสดงเฉพาะหนังสือราชการที่ สพท.ส่งถึงทุกโรงเรียนเท่านั้น หากท่านต้องการดูหนังสือราชการที่ส่งมาจากโรงเรียนอื่น หรือหนังสือราชการที่ส่งถึงเฉพาะโรงเรียนของท่าน กรุณาเข้าสู่ระบบ และทำการลงรับหนังสือ พร้อมพิมพ์รายงานทะเบียนหนังสือเข้าอย่างสม่ำเสมอ
ขอเชิญวิทยากรประชุมตามโครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา : ลว.6 มีนาคม 2558
การประชุมปฏิบัติการจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ : ลว.6 มีนาคม 2558
เกณฑ์การให้คะแนน สอบ LAS : ลว.6 มีนาคม 2558
(โรงเรียนบ้านคลองพร้าว) การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมวิทยากรแกนนำค่ายภาษาอังกฤษ : ลว.5 มีนาคม 2558
การติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา : ลว.5 มีนาคม 2558
การแข่งขันเครื่องบินเล็กกองทัพอากาศและนักบินน้อย สพฐ. ปี 25 : ลว.5 มีนาคม 2558
การแข่งขันเครื่องบินเล็กกองทัพอากาศและนักบินน้อย สพฐ. ปี 2558 : ลว.5 มีนาคม 2558
เกณฑ์การให้คะแนน การประเมินโดยการใช้ข้อสอบกลาง ม.1 ม.2 : ลว.5 มีนาคม 2558
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินโดยใช้ข้อสอบกลาง ป.2 ป.4 ป.5 : ลว.5 มีนาคม 2558
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย2 ]
รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ปีงบประมาณ 2558 : ลว.3 มีนาคม 2558
การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ปีงบประมาณ 2558 : ลว.3 มีนาคม 2558
การประเมินโดยใช้ข้อสอบกลาง และการประเมินคุณภาพการศึกษาขัั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน เขตพื้นที่การศึกษา (LAS) : ลว.3 มีนาคม 2558
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย2 ]
บัญชีแสดงอัตราเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2558 : ลว.3 มีนาคม 2558
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย2 ]
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2558) ของผู้อำนวยการโรงเรียน : ลว.3 มีนาคม 2558
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามออนไลน์ : ลว.2 มีนาคม 2558
การรายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษสอง : ลว.2 มีนาคม 2558
ตัวอย่างกระดาษคำตอบการประเมินโดยใช้ข้อสอบกลาง : ลว.27 กุมภาพันธ์ 2558
แจ้งโอนเงินวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 : ลว.25 กุมภาพันธ์ 2558
เฉลย แบบทดสอบความสามารถด้านเหตุผล : ลว.26 กุมภาพันธ์ 2558
เฉลย แบบทดสอบความสามารถทางคำนวณ : ลว.26 กุมภาพันธ์ 2558
เฉลย แบบทดสอบความสามารถด้านภาษา : ลว.26 กุมภาพันธ์ 2558
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสวนารับฟังความคิดเห็นสภาพและปัญหาการใหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 : ลว.25 กุมภาพันธ์ 2558
แจกเอกสาร เพื่อ เตรียมความพร้อมในการเป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียน : ลว.25 กุมภาพันธ์ 2558
(โรงเรียนวัดตาพลาย/โรงเรียนบ้านคลองจาก) การประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนชั้นป3 และ6 ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบสองภา : ลว.19 กุมภาพันธ์ 2558
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
ขอเลื่อนกำหนดการมอบทุนการศึกษาสมาคมชาวตราด : ลว.19 กุมภาพันธ์ 2558
การรรายงานสภาพและปัญหาการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ผ่านระบบออนไลน์ : ลว.19 กุมภาพันธ์ 2558
การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2557 : ลว.19 กุมภาพันธ์ 2557
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
การขอรับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ(พ.ค.ก.) : ลว.18 กุมภาพันธ์ 2558
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
รายงานผลการจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วมและเรียนรวม ปีงบประมาณ 2558 : ลว.18 กุมภาพันธ์ 2558
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย2 ]
การกรอกข้อมูลเพื่อดำเนินกิจกรรมจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา : ลว.17 กุมภาพันธ์ 2558
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 1] กำลังแสดงหน้าที่ 2 จากทั้งหมด 14 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 3] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
 

 

 [ ดูทั้งหมด ]

 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com