ชื่อล็อกอิน

รหัสผ่าน

 

 
ระบบค้นหาหนังสือราชการที่ สพท.ส่งถึงทุกโรงเรียน
ค้นหา ค้นหาจาก  

 


ศึกษา อ่านรายละเอียด
**
วิธีการใช้งานเบื้องต้น**


วิธีการเปิดหนังสือราชการ

1. คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือราชการ
2. เลือก Save Target As....
3. เลือกตำแหน่งในเครื่องของท่านที่จะบันทึกไฟล์ลง
4. เปิดอ่านด้วยโปรแกรม Acrobat Reader
5. พิมพ์ออกเป็นเอกสารเก็บสำเนา

หนังสือราชการจาก สพท.ถึง โรงเรียน ล่าสุด 15 รายการต่อ 1 หน้า
      หน้านี้จะแสดงเฉพาะหนังสือราชการที่ สพท.ส่งถึงทุกโรงเรียนเท่านั้น หากท่านต้องการดูหนังสือราชการที่ส่งมาจากโรงเรียนอื่น หรือหนังสือราชการที่ส่งถึงเฉพาะโรงเรียนของท่าน กรุณาเข้าสู่ระบบ และทำการลงรับหนังสือ พร้อมพิมพ์รายงานทะเบียนหนังสือเข้าอย่างสม่ำเสมอ
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน : ลว.23 มกราคม 2558
การอบรมเชิงสาธิตการสอนวรรณคดีไทยโครงการรักษ์วรรณคดีไทยเฉลิมพระเกียรติฯ : ลว.23 มกราคม 2558
โครงการพัฒนาวิทยาแกนนำโครงการเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ และพัฒนาการเรียนการสอนวรรณคดีตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ปี 2 : ลว.23 มกราคม 2558
การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ : ลว.23 มกราคม 2558
แจ้งโอนเงินวันที่ 22 มกราคม 2558 : ลว.22 มกราคม 2558
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำสมัครเข้ารับการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ประจำปี 2558 : ลว.22 มกราคม 2558
ขอเชิญส่งทีมและนักกีฬาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ : ลว.21 มกราคม 2557
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย2 ]
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา : ลว.21 มกราคม 2558
(ร.ร.ดีศรีตำบล) การดำเนินโครงการนิเทศติดตาและประเมินผเพื่อรับรองต้นแบบโรงเรียนดีศรีตำบล : ลว.21 มกราคม 2558
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ : ลว.20 มกราคม 2557
การประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการทดสอบ O-NET : ลว.20 มกราคม 2558
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย2 ]
การแต่งตั้งครูพานักเรียนไปสนามสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) : ลว.19 มกราคม 2558
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ การเพิ่มรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 : : ลว.19 มกราคม 2558
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ การเพิ่มรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 : ลว.19 มกราคม 2558
แนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง : ลว.19 มกราคม 2558
เฉลยข้อสอบ pre O-NET รอบ 2 ปีการศึกษา 2557 : ลว.19 มกราคม 2558
แนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง : ลว.20 มกราคม 2558
แจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การเพิ่มรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 : ลว.20 มกราคม 2558
แจ้งโอนเงินวันที่ 15 มกราคม 2558 : ลว.15 มกราคม 2558
การประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : ลว.15 มกราคม 2558
การประชุมปฏิบัติการการเรียนการสอนทักษะการคิด : ลว.15 มกราคม 2558
การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ : ลว.14 มกราคม 2558
ขอความอนุเคราะห์แจ้งผู้ปกครองนักเรียนไปรับเงินช่วยเหลือฯ : ลว.14 มกราคม 2558
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย2 ]
การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2557 : ลว.13 มกราคม 2558
การดำเนินการแสดงความประสงค์กลับไปใช้สิทธิบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 : ลว.12 มกราคม 2558
โครงการ "ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต" รุ่นที่ ๑๗/๒๕๕๘ (ทุนมูลนิธิดำรงชัยธรรม) : ลว.12 มกราคม 2558
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย2 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการสำรวจข้อมูลด้านกีฬาของโรงเรียน : ลว.9 มกราคม 2558
(เรียน โรงเรียนที่เข้าโครงการปฏิรูป) ขอเชิญประชุมโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน : ลว.9 มกราคม 2558
การจัดสอบ Pre O-NET รอบที่ 2 ระดับชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา2557 : ลว.9 มกราคม 2558
การสอนเสริมสำหรับนักเรียนเพื่อการสอบ O-NET : ลว.9 มกราคม 2558
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 11 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 

 

 [ ดูทั้งหมด ]

 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com